Số lượt truy cập  287916
Thứ 4, ngày 18/07/2018 Chào mừng các bạn đã đến với website Ủy ban nhân dân phường 1 - Thành phố Sa Đéc

Văn bản áp dụng hiện hành

  DANH MỤC CÔNG TÁC ĐỘNG VIÊN – TUYỂN QUÂN GHI CHÚ
 Thông tư liên tịch số13.2013.TTLT.BQP.BGDDT,về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ  
 Thông tư liên tịch số175.2011.TTLT.BQP.BGDDT về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ  
 Quyết định 203-2006-QĐ-TTg và số 30-2007-TT-BQP của Bộ quốc phòng về việc quy định ngành nghề chuyên môn của công dân nữ cần cho Quân đội  
 Nghị định 168-1999-NĐ-CP của Chính phủ quy định danh mục và chế độ,thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội  
 Nghị định số 38-2007-NĐ-CP của Chính phủ Về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình đối với công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ  
 Nghị định số 832001NĐ-CP của Chính phủ Nghị định về đăng ký nghĩa vụ quân sự  
 Quyết định 203-2006-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định ngành nghề chuyên môn của công dân nữ cần cho Quân đội  
 Thông tư Liên tịch số 36-2011TTLT-BYT-BQP, ngày 17-10-2011 của Bộ Y tế và Bộ quốc phòng về hướng dẫn việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự  

  

    DANH MỤC CÔNG TÁC DÂN QUÂN TỰ VỆ GHI CHÚ
Số/ Ký hiệu Ngày ký  Trích yếu nội dung  
 43/2009/QH12   23/11/2009   Luật Dân quân tự vệ 2009  
     Nghị định số 58.2010.NĐ-CP, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ  
     Thông tư số 97.2010.TT-BQP, hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng DQTV  
     Thông tư số 89.2010.TT-BQP,Quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, thời hạn, trình tự và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với cán bộ, chiến sĩ và tổ chức dân quân tự vệ  
     Nghị định số 120.2013.NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu  

 

    DANH MỤC CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH GHI CHÚ
 Số/ Ký hiệu  Ngày ký  Trích yếu nội dung  
 30/2013/QH13  19/06/2013   Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013  
 13/2014/NĐ-CP  25/02/2014  Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục quốc phòng và an ninh  
 38/2014/TT-BQP  30/05/2014   Thông tư 38.2014.TT-BQP về chương trình khung bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành  

 

    DANH MỤC CÔNG TÁC PHÒNG KHÔNG NHÂN DÂN GHI CHÚ
Số/ Ký hiệu Ngày ký Trích yếu nội dung  
       
       

 

    DANH MỤC CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG  GHI CHÚ
Số/ Ký hiệu Ngày ký Trích yếu nội dung  
 39/2005/QH11  14/06/2005  Luật Quốc phòng 2005  
 117/2008/NĐ-CP  14/11/2008 Nghị định 117.2008.NĐ-CP về phòng thủ Dân sự  
 119/2004/NĐ-CP  11/05/2004  Nghị định 119.2004.NĐ-CP về công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương  
 170/2004/TT-BQP 15/12/2004  Thông tư 170.2004.TT-BQP hướng dẫn Nghị định 119.2004.NĐ-CP về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương do Bộ Quốc phòng ban hành  

 Video

Bản đồ hành chính Phường 1