Số lượt truy cập  307703
Thứ 3, ngày 13/11/2018 Chào mừng các bạn đã đến với website Ủy ban nhân dân phường 1 - Thành phố Sa Đéc

Đảng ủy phường 1 tổ chức Hội nghị “Học tập Nghị quyết và một số chủ trương của Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, khóa XI”

Thực hiện Kế hoạch số 63-KH/ĐU ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Phường 1. Từ ngày 18 đến ngày 20/10/2014, Phường 1 đã tổ chức 3 lớp học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ chín của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Báo cáo viên do đồng chí Nguyễn Nhất Thống-Ủy viên Ban thường vụ/Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên/Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy.

Nghi Quyet

Buổi học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam tại phường 1

Thành phần tham gia buổi học bao gồm tất cả các đảng viên của 15 chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường.

Tại buổi học đồng chí Nguyễn Nhất Thống đã triển khai quán triệt những nội dung cơ bản của các nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và nhấn mạnh ý nghĩa, sự cần thiết của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9, khóa XI; đồng chí Nguyễn Thanh Liêm quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của tỉnh và thành phố.

Qua đó, đã giúp cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hiểu sâu, nắm vững các nội dung về chủ trương, quan điểm của Đảng về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quy chế bầu cử trong Đảng; về tiếp tục thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; chủ trương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; về các công việc quan trong, Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương lần thứ tám đến Hội nghị Trung ương lần thứ chín và một số chủ trương, vấn đề quan trọng khác./.

 

Tin, ảnh: Trần ThảoVideo

Bản đồ hành chính Phường 1